Základné ciele Spoločnosti - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

Základné ciele Spoločnosti


Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike vznikla zo Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách v Čechách a na Slovensku, ktorá bola založená v roku 1997. Premenovanie Združenia na Spoločnosť bolo odhlasované na 17. konferencii v Nitre (9. septembra 2013). Nový názov lepšie vystihuje zmenenú situáciu a zameranie skupiny. Členovia Združenia aj naďalej vytvárajú základ novej Spoločnosti, pričom sa do nej začleňujú aj členovia iných fakúlt, ktorí sa venujú filozofii a zaujímajú sa o jej vzťah k náboženským otázkam.

Cieľom Spoločnosti je (1) prispieť do aktuálnych filozofických diskusií zvlášť v oblastiach, ktoré sa dotýkajú priamo či nepriamo kresťanského alebo iného monoteistického náboženstva, (2) rozvíjať priateľskú spoluprácu medzi kresťansky orientovanými filozofmi a ich inštitúciami, (3) systematicky rozpracovávať niektoré špecifické témy z oblasti kresťanskej filozofie alebo priamo filozofickej teológie, (4) napomáhať pozdvihnutie odbornej a pedagogickej úrovne výučby filozofie, nepriamo aj náboženstva a teológie, a (5) koordinovať edičnú a prekladateľskú prácu, a prácu na spoločných projektoch.

Prostriedkom k dosiahnutiu uvedených cieľov je každoročná dvojdňová (vedecká) konferencia organizovaná v úzkej spolupráci s niektorou teologickou fakultou striedavo raz v Českej a raz v Slovenskej republike.

Konferencie Spoločnosti
sú zamerané raz na praktickú filozofiu (etika, právo) a raz na teoretickú filozofiu (epistemológia, logika, metafyzika, filozofia jazyka). (Prehľadný zoznam doterajších konferencií.) Prednášky zvyčajne trvajú 30 minút, po nich nasleduje 30 minútová diskusia. Doktorandi majú k dipozícii
20 minút, plus 20 minút na diskusiu. Výber prednášok robí koordinátor s organizačným tímom konferencie. Príspevky môžu predniesť aj nečlenovia Spoločnosti. Vítaní sú aj teológovia, ktorí sa zaujímajú o filozofiu.


Členovia Spoločnosti dostávajú pozvánky na konferencie a informácie o diani vo svete filozofie, hlavne v otázkach, ktoré súvisa s kresťanským náboženstvom. Každý rok si ôsmi z nich pripravia príspevok na výročnú konferenciu. Členovia vykrývajú náklady spojené s udržiavaním internetovej stránky.


Priatelia Spoločnosti dostávajú niektoré informácie
o výročnej konferencii, a iných dôležitých udalostiach v živote Spoločnosti.

- - - - - - - - - - - - - - -

Od roku 2007 členovia Spoločnosti boli zároveň aj členmi Stredoeurópskej soločnosti pre filozofiu náboženstva (Central European Society for Philosophy of Religion, CESPR). V roku 2018 sa Stredoeurópska spoločnosť pre filozofiu náboženstva premenovala na Stredno-východnú európsku spoločnosť pre filozofiu náboženstva (Central and East European Society for Philosophy of Religion, CEESPR), a stala sa súčasťou Európskej spoločnosti pre filozofiu náboženstva (ESPR).


- - - - - - - - - - - - - - -


Pôvodné ciele Združenia:

“Cieľom Združenia je pozdvihovať odbornú a pedagogickú úroveň výučby filozofie v rámci teologického štúdia v tejto oblasti, a to hlavne výmenou pedagogických skúseností, vzájomným informovaním sa o súčasnom filozofickom dianí, koordináciou edičnej a prekladateľskej práce a spoločným úsilím o riešenie aktuálnych filozofických problémov z hľadiska kresťanského videnia skutočnosti. Mimo záujmu Združenia by nemali zostať ani praktické a stavovské otázky súvisiace s úlohou, ktorú hrá filozofia v rámci vysokoškolskej výučby teologických oborov v našich krajinách. Prostriedkom k dosiahnutiu uvedených cieľov bude pravidelné organizovanie odborných konferencií na jednotlivých teologických fakultách v oboch krajinách.”
(Autori textu prof. dr. S. Sousedík a dr. Peter Volek, 1997.)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aims of the Association

An excerpt from a founding document:
"...The goal of the Association is to cultivate both scientific as well as educational level of teaching philosophy within theology curricula in the aforementioned area. This is to be done especially by sharing educational experience, disseminating awareness of current, state-of-the art philosophical research, coordinating work on translations and editions, and by joint effort in solving up-to-date philosophical problems from the vantage point of Christian world-view. The Association should also take interest in practical issues related to the role which philosophy plays within university teaching of theological disciplines in our countries.     The means to achieve the aforementioned ends will be regular scholarly conferences  held at  individual  theological institutions  in both countries... (authors: prof. S. Sousedík and  Dr.  P. Volek, 1997)"Návrat na obsah